Ämnesområden

Vad är CSRD?

Att ha en hållbar affär blir en allt viktigare konkurrensfördel. Kunder, investerare och andra intressenter vill få en tydlig och jämförbar bild av företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför har EU beslutat att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv – CSRD.

Vad är CSRD?  Här en introduktion om vad CSRD är, vilka omfattas och när CRD införs

CSRD är ett förslag på ny lagstiftning rörande icke-finansiell hållbarhetsrapportering och är en revidering av det nuvarande direktivet NFRD. Observera att den slutgiltiga lagtexten ännu inte är antagen. Men vad innebär egentligen CSRD? Här en introduktion.

Vad innebär CSRD? 

CSRD för Corporate Sustainability Reporting Direktiv och är ett nytt direktiv som ska garanteras att företag rapporterar effekter av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter.

CSRD kommer att omfatta många företag (stora, medelstora och små) som är verksamma på EU:s marknad. CSRD kommer till skillnad från NFRD (Non Financial Reporting Directive) att beröra fler företag och krav om vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla tydligare specificerat.  

Varför införs CSRD? 

CSRD är en utveckling av det nuvarande ramverket för hållbarhetsrapportering, NFRD. EU-kommissionen tar nu fram en tydligare och striktare lagstiftning. Målsättningen är att öka jämförbarheten och höja kvaliteten på informationen som rapporteras. 

Målet är att underlätta för bolag att rapportera de sociala och miljömässiga effekterna av sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt.

Förberedelser för CSRD

Identifiera brister i er hållbarhetsrapportering

Kartlägg eventuella brister i är nuvarande hållbarhetsrapportering. Saknas något för att ni ska klara av att leva upp till det nya direktivet? Hur kan ni samla informationen som direktivet CSRD efterfrågar? 

Direktivet CSRD innebär förändringar varav några av de största är: 

– Förtydliganden om dubbelt västenlighetsperspektiv
– Rapportering enligt EU-standarder
– Krav på rapportering av klimatpåverkan 
– Krav på granskning av tredjepart
– CSRD rapporten ska vara en del av förvaltningsberättelsen (ej separat rapport) 
– Rapporten ska redovisas i ett digitalt format ( XHTML ) gemensam standard i en kommande europeisk databas 

Samla hållbarhetsarbetet

Det kommer löpande nya lagkrav inom hållbarhetsområdet. Det innebär att det inte alltid är lätt att hänga med. Ert hållbarhetsarbete kan effektiviseras genom att samla de senaste uppdateringarna av samtliga ramverk på ett ställe (till exempel i något digitalt verktyg). Det innebär att hela din organisation snabbt kan få en överblick av ramverket som gäller och hur man är till en fråga om efterlevnad.  

Se över arbetet med mål och KPI:er

Säkerställ att er hållbarhetsrapportering blir en del av verksamhetens mål. Hantering av miljömässiga och sociala risker kommer att ha stor inverkan på måluppfyllnaden. Förberedd är för CSRD genom att definiera nyckeltal för hur effekterna av hållbarhetsarbete ska mätas på sikt och se över vilka hållbarhetsramverk som följer idag. 

Vilka omfattas av CSRD? 

Det gamla direktivet NFRD, gällde endast börsnoterade bolag med mer än 500 anställda, vilket omfattar lite drygt 10 000 företag. CSRD har utökats med desto fler kriterier och förväntade ungefär 50 000 företag. Lagstiftningen vänder sig framförallt till större bolag, noterade bolag samt medelstora bolag.  

CSRD omfattar företag som uppfyller två av tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren: 

– Fler än 250 anställda  
– Nettoomsättning på minst 40 miljoner EUR 
– Tillgångar på minst 20 miljoner EUR 

Ovan stora företag förväntar sig rapportera enligt CSRD redan för räkenskapsåret 2024, dvs rapportering 2025. CSRD förväntar sig träda i kraft den 1 januari 2024.

Vad är Corporate Sustainability Reporting Directive – här en introduktion

Vilka övriga omfattas av CSRD?

– Börsnoterade företag på EU-reglerade marknader (europeiska och utomeuropeiska) 

Kraven på mindre företag förväntas vara något mindre strikta än för stora företag. Små och medelstora bolag är till exempel inte skyldiga att följa CSRD förrän 2027 för räkenskapsåret 2026.  

Företag uppmuntras dock att påbörja sin CSRD-rapportering så snart som möjligt för att underlätta övergången till det nya direktivet. Bolag som avvaktar med att rapportera enligt CSRD riskerar att bli mindre attraktiva för investerare då jämförbarheten med andra bolag inte kan göras.

Infasning av CSRD

Sammanfattningsvis föreslås infasning av det nya regelverket CSRD ske enligt följande:

– 1 januari 2024 (rapportering 2025) för företag som redan omfattas av NFRD
– 1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag som inte omfattas av NFRD
– 1 januari 2026 (rapportering 2027) för noterade små och medelstora företag, små och icke- komplexa kreditinstitut och captivebolag.


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer om att sälja smartare, nytt affärssystem och lönsamhet i tjänsteföretag

         


Dela: