Ämnesområden

Traditionell branschindelning förlegad

Människan (framförallt ingenjören) vill gärna sortera in verkligheten för att kunna dra slutsatser. Detta gäller även när man vill gruppera företag. Vare sig man använder SNI-koder som till exempel Fastigheter (6*), Handel (4*), Installation (3*) eller en avdelningsindelning som A, B, C…U. 

branschindelning förlegad

Eller varför inte en mycket förenklad och vanlig indelning som handels-, tillverknings- eller tjänsteföretag, så ger det ingen rättvisande bild av vad den huvudsakliga verksamheten består av

Om vi sätter detta i ett historiskt perspektiv, det kan räcka med att gå tillbaka bara 10-15 år, så var branschindelningen via SNI-koder eller liknande mer relevant. Det var då vanligare att ett företag kunde kalla sig handelsbolag, tillverkande företag eller tjänsteföretag.

Idag ser det annorlunda ut!

Det traditionella handelsföretaget som till exempel tidigare bara sålde komponenter, har idag på grund av konkurrens tvingats att marknadsföra, sälja och leverera mer kompletta lösningar. Det kan exemplifieras med företag som tidigare bara sålde hydralikkompontenter.
Idag livnär de sig på att sälja kompletta hydraliklösningar (lösningsförsäljning). De har genom en övergång till att sälja och leverera kompletta hydraliklösningar fått stora inslag av tillverkning i form av montering men även projekt och tjänster i olika former.

Samma fenomen finns bland de företag som tidigare bara var tillverkande företag. De levererar idag skräddarsydda produkter med stora konfigureringsmöjligheter där eftermarknadsaktiviteter som service, underhåll och uppgraderingar är viktiga. Det vill säga de får större och större inslag av tjänster och/eller projekt samt handel i form av reservdelsförsäljning. Den standardiserade ”masstillverkningen” återfinns inte längre i västvärlden.

Som verksamhetskonsult kring affärssystem ställer detta mycket högre krav på en branschbredd, om vi använder de rådande sorteringsbegreppen. Det vill säga verksamhetskonsulten kan inte endast ha en djup branscherfarenhet utan måste ha en bredare erfarenhet från flera branscher.

”Framtiden ligger inte hos dem som anammar en branschlösning utan hos dem som kan korsbefrukta branscherfarenheter och på sätt skapa en unik konkurrensfördel”

Det innebär vidare att leverantörer av affärssystem historiskt gått från kundunika leveranser, via standardsystem som senare byggts upp av olika moduler. Efter detta har det efterfrågats branschlösningar i olika former. Där återfinns många leverantörer idag.

Men idag och i framtiden kommer det att efterfrågas kunskap i att kombinera flera delsystem, moduler, system och olika branschlösningar och olika branscherfarenheter till en leverans som upplevs som helt unik för kunden. 

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela: